Cứu hộ bình ắc quy ô tô Sài Gòn

Cứu hộ bình ắc quy ô tô Sài Gòn chất lượng và tốc độ trong mùa Covid

Dịch bệnh Covid khiến mọi hoạt động giao thương tại Sài Gòn bị hạn chế, trong đó nhiều nơi cung cấp cứu hộ bình ắc quy ô tô Sài Gòn phải tạm ngừng hoạt động. Để không bị động khi đối mặt với sự cố ắc quy, hotline 093.4466.112 của công ty cuuhohcm.com vẫn luôn là vị cứu tinh an tâm nhất.

Hoạt động cung cấp cứu hộ ắc quy ô tô tại cuuhohcm.com vẫn được duy trì ổn định.

Để làm được việc này, toàn bộ tập thể công ty đã nỗ lực cải tiến dịch vụ và quy trình vận hành:

1. Bố trí lại khu vực làm việc cho nhân sự

Tuân thủ quy định không tụ tập đông người, công ty đã bố trí lại các bộ phận:

  • Bộ phận tổng đài làm việc tại nhà
  • Bộ phận kho và phương tiện lên văn phòng 3 buổi /tuần
  • Bộ phận kỹ thuật vẫn trực theo ca xoay 8 tiếng, nhưng mỗi ca chỉ tối đa 02 người

Mọi thông tin liên lạc được thực hiện thông qua ứng dụng trực tuyến.

Những chuyên viên kỹ thuật khác không trong ca trực vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ.

Khi lượng đơn hàng tăng đột biến, công ty sẽ liên lạc để bổ sung lực lượng ngay lập tức.

Cứu hộ bình ắc quy ô tô Sài Gòn

Cứu hộ ắc quy ô tô Sài Gòn 093.4466.112 chất lượng cao mùa dịch Covid

2. Bổ sung trang bị phòng dịch Covid-19

Nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, công ty đã đầu tư đầy đủ:

  • Đồ phòng hộ : khẩu trang, găng tay, áo bảo hộ
  • Nước xịt khuẩn : đặt ở văn phòng và cả mang theo khi tác nghiệp
  • Quán triệt yêu cầu 5K trong phòng dịch của chính phủ.

Khi đến khu vực ô tô, chuyên viên kỹ thuật cứu hộ bình ắc quy ô tô Sài Gòn phải có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho khách hàng và bản thân mình.

Nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và xịt sát khuẩn.

3. Duy trì chất lượng và tốc độ cứu hộ bình ắc quy ô tô Sài Gòn

Khi có đơn hàng cứu hộ bình ắc quy ô tô Sài Gòn, chuyên viên kỹ thuật sẽ :

  • Xác định chuẩn xác kỹ thuật cứu hộ ắc quy hiệu quả nhất.
  • Vào kho lấy trang thiết bị, phụ tùng và báo cáo trực tuyến đến trưởng kho để quản lý số lượng.
  • Tiếp nhận thông tin tuyến đường di chuyển và loại xe phù hợp từ trưởng bộ phận phương tiện.

Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị vẫn nhanh chóng như giai đoạn trước dịch bệnh.

Nhờ vậy, khách hàng hoàn toàn an tâm cả về chất lượng và tốc độ phục vụ cứu hộ bình ắc quy ô tô Sài Gòn.

Hết lòng vì lợi ích của khách hàng chính là sứ mệnh của cuuhohcm.com

*****************************************

Bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh bằng google dịch

Rescue Saigon car battery to ensure quality and speed during Covid season

The Covid epidemic caused all trade activities in Saigon to be limited, in which many places that supply and rescue Saigon car batteries had to temporarily stop working. In order not to be passive in the face of battery problems, the hotline 093.4466.112 of cuuhohcm.com company is always the most secure savior.

The activity of providing car battery rescue at cuuhohcm.com is still maintained stably.

To do this, the entire company has made efforts to improve services and operating procedures:

1. Rearrange the working area for personnel

In compliance with the regulation not to gather in large numbers, the company has rearranged the following departments:

PBX department working from home
Warehouse and vehicle department go to the office 3 times/week
The technical department is still on duty on an 8-hour rotating shift, but each shift is limited to a maximum of 2 people

All communication is done through the online application.

Other technicians who are not on duty are always ready to serve.

When the order volume spikes, the company will contact to replenish the force immediately.

Rescue Saigon car battery 093.4466.112 high quality Covid season

2. Additional equipment for Covid-19 prevention

In order to ensure the safety of epidemic prevention, the company has fully invested:

Protective gear: mask, gloves, protective vest
Disinfectant spray: placed in the office and even brought when working
Thoroughly grasp the 5K requirement in the government’s epidemic prevention.

When coming to the car area, the Saigon auto battery rescue technician must be responsible for protecting the health of customers and themselves.

Remind customers to wear masks, keep a safe distance and spray disinfectant.

3. Maintaining the quality and speed of saving Saigon car batteries

When there is an order to rescue the Saigon car battery, the technician will:

Accurately determine the most effective battery rescue technique.
Go to the warehouse to get equipment and spare parts and report online to the warehouse manager to manage the quantity.
Receive information about the travel route and appropriate vehicle type from the head of the vehicle department.

The time to complete the preparations is still as fast as the pre-pandemic period.

As a result, customers are completely assured of both the quality and speed of Saigon car battery rescue service.

Wholeheartedly for the benefit of customers is cuuhohcm.com’s mission

Viết một bình luận

Call Now Button